When I Feel Sick

by Phillip Lee

WHEN i feel sick i like it slick
i like something smooth
that slides and slips
down my throat

when i feel sick i like it slick
i like, i like jello

0 Like
Log in to rate
0 Dislike